سلام
در این پست به مباحث اولیه و مقدماتی اکسل پرداخته شده است.
function یک دستور از پیش تعریف شده است که بر اساس دستورالعملی مشخص محاسبات مشخصی را انجام می‌دهد،. در اکسل تعداد زیادی فرمول وجود دارد که می‌تواند به شما در حل مسئله و تهیه کاربرگ کمک نماید.
برای استفاده صحیح از توابع، کاربر باید درک صحیحی از قسمتهای مختلف یک فرمول داشته باشد، بله برای استفاده از توابع به روش صحیح شما نیاز به درک قسمتهای مختلف یک فرمول و نحوه ایجاد پرسش, استدلال، برقراری روابط جهت محاسبه ارزشها و نیز عطف دهی به سلول و یا محدوده‌ای از سلولها دارید.

قسمتهای مختلف یک فرمول اکسل
ساختار "syntax" اصلی و اولیه توابع در اکسل از سه بخش تشکل می‌شود که عبارت اند از:
1. علامت برابر یا مساوی "=" که equals sign نامیده می‌شود، هرگاه کاراکتر ابتدای یک سلول در اکسل علامت مساوی باشد اکسل می‌داند که با یک فرمول سروکار دارد.
2. نام فرمول "function name" البته تنها در رابطه با توابعی که به صورت پیش فرض و یا از طریق VBA در اکسل تعریف شده‌اند صادق است و در خصوص فرمولهای عددی صادق نیست که موضوع این پست نمی‌باشد.
3. آرگومان"arguments" به سایر قسمتهای یک فرمول اکسل به صورت کلی آرگومان می‌گوییم البته آرگومانها برای خود یک نامهای مشخصی دارند که کاربران را در شناسایی نوع آرگومان و استفاده از فرمول راهنمایی می‌کند.
به عنوان نمونه در تصویر زیر اجزای فرمول sum نشان داده شده است:


کار با آرگومانها
ارگومان میتواند به آدرس یک سلول یا مجموعه‌ای از سلولها، یک عدد مشخص، یک عبارت خاص و یا دستورالعملی از پیش تعریف شده و یا یک فرمول دیگر باشد. به عنوان مثال در تصویر زیز میانگین "AVERAGE " اعداد درج شده در سلولهای B1 الی B9 با استفاده از فرمول AVERAGE محاسبه شده است.


= AVERAGE (B1:B9)
برای محاسبه میانگین اعداد فوق تنها یک آرگومان استفاده شد حال آنکه در بسیاری از شرایط ناگزیر به استفاده از چند ارگومان هستیم، ارگومانهای متعدد معمولا با استفاده از کاما "،" از یک دیگر جدا می‌شوند.
مثلا فرض کنید میخواهید چند عدد را در چند خانه که در صفحه اکسل پراکنده هستند جمع کنید در چنین شرایطی جهت جمع اعداد از چند ارگومان استفاده می‌کنیم.


samir karamkhani