چرخه حسابرسی

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 19 آذر 1393

سلام

کسی در مورد چرخه حسابرسی اطلاعاتی داره؟

enter image description here

امیر فرزانه فر

2 نظرات
1
100557 این مطلب رو نوشت. 22 آذر 1393

سلام

راستش را بخواهید در خصوص چرخه کار حسابرسی اظهار نظر کردن خیلی سخت است زیرا حسابرسی هر کار چرخه خاص خود را میطلب اما انچه در حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت رخ میدهد به صورت کلی به شرح زیر است:

  1. پذیرش صاحب کار و تعیین طرح اولیه حسابرسی

  2. بودجه ریزی برنامه ریزی فرایند حسابرسی و برآورد نیازمندیهای گروه کاری و زمانبندی پروژه با توجه ویژگیهای کار و تجارب مدیر مسئول کار

  3. انجام کار میدانی شامل بررسی تحلیل و فرایندشناسی و بررسی ریسکهای شناسایی شده، بررسی و تعدیل برنامه حسابرسی برآورد نهایی خطرهای حسابرسی و برخورد با آنها

  4. کسب شواهد حسابرسی لازم و ارزیابی شواهد کسب شده و گفتگو با ارکان راهبردی شرکت و تعیین موارد عدم توافق و ابهام

  5. تهیه گزارش حسابرسی و تکمیل پرونده

samir karamkhani

1
100769 این مطلب رو نوشت. 22 آذر 1393

چرخه حسابرسی در 6 مرحله زیر بطور کلی دسته بندی می گردند:

1- فعالیت های اشتغال: شامل تصمیم گیری در خصوص پذیرش صاحبکار جدید و بررسی شرایط صاحبکار فعلی جهت تصمیم در خصوص تداوم همکاری

2- برنامه ریزی: شامل تهیه و تدوین طرح کلی(شامل رئوس هدفها) و طرح تفصیلی (روشهای لازم جهت دست یابی به اهداف(بایستی شناخت در خصوص فعالیت واحد مورد رسیدگی انجام شود)

3- آزمون کنترل: جهت اطمینان از استقرار و اثربخش بودن کنترلهای طراحی شده

4- آزمونهای محتوا: شامل مجموعه ای از آزمونها و رسیدگیها جهت بررسی ادعاهای مدیریت و کسب شواهد حسابرسی جهت پشتوانه اظهار نطر حسابرس

5- فعالیتهای تکمیلی: شامل بازنگری در طرح کلی و تفصیلی، تجدید نظر در ریسک های حسابرسی، بازنگری در خصوص شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی و سایر فعالیتهای تکمیلی جهت فراهم نمودن موارد قابل اتکا برای اظهار نظر

6- گزارش دهی: اظهار نظر حرفه ای در خصوص ماموریتش به مخاطبانش

آخرین ویرایش 22 آذر 1393

طه احمدزاده


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.