در هر سیستم پویا،گذر زمان می تواند موجب ظهور ابزار های کارامد ترشود و در صورتی که عوامل هماهنگی و،رسیدن به سطح بالای دانش و تجربه با توجه به ابزار های موجود(اگرچه کهنه) در سیستم وجود داشته باشد،رسیدنِ ابزار های جدید،به عواملِ انسانیِ "خبره" کمک می کند سیستم را حداقل درمرحلۀ "فن" ارتقا دهند. فرهنگ های لغات متضاد و مشابه( Synonym&Antonym Dictionaries) به موازاتِ فرهنگ های جامع(قاموس=Thesaurus) سیر دگرگونیِ خود را طی کرده اند در حالی که نیاز های انسان امروزی چه از نظر کلی و چه از لحاظ روش شناسیِ یادگیری،نه تنها موارد استفادۀ آنها را تغییر داده است بلکه انواع جدید فرهنگ لغات را نیز ارائه داده است. پیش از آنکه به این انواع جدید بپردازیم،بد نیست به عقب بازگردیم،وقتی در سال 1805 میلادی،"پیتر مارک روژه Peter Mark Roget"،جراح و مخترع بریتانیایی، روی به یک سرگرمیِ خاص آورد:جمع آوریِ واژگان با توجه به مفاهیم(کلی).او ، در این کار از"آماراکوشاAmarakosha"ی سانسکریت و"پاسیگرافیPasigraphie" فرانسه.الهام گرفته بود.جامعیتِ این کار،به نحوی بود که1-کلیۀ واژگانی که به نحوی از انحا با هم هم پوشانیِ معنایی داشتند درجایی از فرهنگ جامع تحت یک طبقه بندی نشان داده شده بودند.2-کلمات محاوره ای و واژگانی که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده بودند کاملا در فهرست ها گنجانده شده بودند. ضمن آنکه فرهنگ جامع امروزه کاربرد های خاص و کاملا مفید خود را دارد،"کلی بودنِ" فرهنگ جامع،سبب می شود در سطوح پایین ترِ آموزش زبان،دانشجو اشتباها لغات گنجانده شده در یک طبقه را مترادف تصور کند در حالی که در واقع آنها تنها یک هم پوشانیِ معنایی یا ارتباطی داشته اند .امروزه راه حل های دیگری نیز در قالب فرهنگ لغات عرضه شده اند.حدودِ دو دهۀ پیش،Longman Activator و Longman Essential Activator،نوشتۀProfessor Sir Charles Randolph Quirk به جهانیان معرفی گشت.نقطۀ قوتِ این نوع فرهنگ لغت،ذکر جزئیات خاصِ هرواژه در موقعیت زبانی در یک طبقۀ مترادف یا متضاد است که کمک می کند دانشجو به شکلی کاربردی و سریع به بهترین مترادف یا متضاد با توجه به رسمی یا غیر رسمی بودن زبان و خاص بودنِ معنا دست یابد.اخیرا Oxford Learners' Thesaurus به بازار آمده که دستور زبان،تلفظ(صوتی و آوانگاشتی)،جملات مثال و یادداشت های توضیحی و سایر موارد را به تجربیات پیشین اضافه کرده است. با در نظرگرفتنِ طیف زمانیِ کافی،دانستنِ ابعاد،حدود و روش بهره گیری از هر فرهنگ لغت و استمرار در یک سیستمِ مارپیچی(Spiral Curriculum)که در آن کلیۀ موارد یادگیری در مراحل بعد تکرار شوند،استفاده از فرهنگ های مذکور می تواند در مهارت های یادگیری زبان و نهایتا ترجمه، تاثیری بنیادین داشته باشد.به این امید.

ستارشکری

آخرین ویرایش 02 مهر 1393