هزینه های ثابت واحد تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. هزینه های ثابت اجتناب پذیر: هزینه های ثابتی که با فرض عدم تولید می توان از آن اجتناب کرد. مانند 70% استهلاک داراییهای در حال توقف
  2. هزینه های ثابت اجتناب ناپذیر: هزینه های ثابتی که با فرض عدم تولید نمی توان از آن اجتناب کرد. مانند 30% استهلاک داراییهای در حال توقف

در صورتیکه درآمد عملیاتی شرکت تنها هزینه های ثابت اجتناب ناپذیر شرکت را پوشش دهد، آنگاه واحد تجاری در نقطه تعطیل قرار دارد و تولید یا عدم تولید شرکت فاقد هرگونه توجیح اقتصادی می باشد.

علی آستانی