نقش حسابداری و حسابرسی در جامعه چیست؟ به نظر شما چه اثراتی بر جامعه می گذارند؟

طه احمدزاده