با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه خواهید شد فرمول INDEX یکی فرمولهای پرکاربد و محبود اکسل در بین کاربران است، این فرمول ساده بقدری هوشمندانه برنامه نویسی شده است که کاربر میتواند با استفاده درست از آن و یا ترکیب آن با دیگر توابع اقدام به جستجوهای پیشرفته، آنالیز اطلاعات و یا انجام محاسبات پیچیده نماید. برای اثبات ادعای بالا کافیست به تالارهای گفتگوی حرفه‌ای در زمینه اکسل سر بزنید و پرسش و پاسخهای موجود در آنها را مطالعه نمایید خواهید دید در 15 تا 20 درصد از پاسخها از فرمول INDEX استفاده شده است.
تعریف شرکت مایکروسافت از این فرمول به شرح زیر است: INDEX فرمولی برای برگرداندن یک یا چند ارزش از درون یک جدول یا محدوده است که با دو ساختار آرایه "the array form" و مرجع "the reference form" ارائه گردیده است.
the array form ساختار the array form به نسبت ساختار دیگر ساده‌تر است لذا ابتدا به این ساختار می‌پردازیم:

=INDEX(array, row_num, [column_num])
اگر فرمول INDEX را با این ساختار بکار ببریم، میتوانیم از یک محدوده ماتریسی "جدول" یک یا مجموعه‌ای از ارزشها را برگردانیم. در این فرمول عبارات زیر با معانی مشخص شده بکار رفته‌اند.
array به یک خانه مشخص شده یا یک جدول مشخص اشاره دارد.
row_numبه شماره سطری که میخواهیم ارزش آن را برگردانیم اشاره دارد.
col_num به شماره ستونی که میخواهیم ارزش آن را برگردانیم اشاره دارد.
برای درک این ساختار از فرمول INDEX مثالهای زیر را مطالعه نمایید:
مثال 1
در مثال زیر قصد داریم سطر 5 از ستون c را برگردانیم به عبارت دگیر میخواهیم ارزش خانه C5 را فراخوانی کنیم.
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

مثال 2
در مثال زیر قصد داریم سطر 5 ستون 2 از جدول C1:D5 را برگردانیم به عبارت دگیر میخواهیم ارزش خانه D5 را فراخوانی کنیم.
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

مثال 3
در این مثال قصد داریم فرمولهای SUM و INDEX را باهم ترکیب کنیم و از آن برای جمع زدن سطر 5 جدول C1:D5 استفاده کنیم
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

مثال 4
در این مثال با استفاده از فرمول INDEX مقادیر ستون D برگردانده شده است.
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

the reference form
ساختار the reference form به نسبت ساختار قبلی پیچیده‌تر است، اگر فرمول INDEX را با این ساختار اجرا شود میتوان چند جدول"محدوده" را انتخاب کرده از میان محدوده‌های انتخاب شده ارزش واقع در سطر N ام و ستون M را از محدوده X ام فراخوانی کنیم، ساختار فرمول INDEX با این فرمول به شرح زیر است:
=INDEX( range, row_num, col_num, area_num )
مثال 1
در مثال زیر سطر 4 ستون 2 از محدوده اول برپردانده شده است.
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

مثال 2
در مثال زیر سطر 3 ستون 1 از محدوده سوم برگردانده شده است.
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

مثال 3
در مثال زیر با استفاده از ترکیب فرمولهای SUM و INDEX جمع ارزشهای سطر 3 از محدوده سوم محاسبه شده است
فرمول نتیجه
HMA Excel Forum HMA Excel Forum

خطاهای متداول حین بکاربردن این تابع
اگر نتیجه فرمول شما خطای #REF! را برگشت داده است یکی از سه حالت زیر رخ داده است:
1. سطرهای محدوده انتخاب شده کمتر از سطر مشخص شده در بخش row_num فرمول است.
2. ستون محدوده انتخاب شده کمتر از ستون مشخص شده در بخش col_num فرمول است.
3. تعداد محدوده‌های انتخاب شده کمتر از محدوده مشخص شده در بخش area_num فرمول است
و اگر نتیجه فرمول خطای #VALUE! را برگشت داد یکی از ارزشهای انتخابی غیر عددی است.

مطالب فوق نقطه آغاز استفاده از تابع INDEX بود امیدوارم مفید واقع شود.

آخرین ویرایش 03 شهریور 1393

samir karamkhani