طبق بند 10 استاندارد 315 مذاكره مدیر میئول کار و سرپرست تیم حسابرسی با اعضاي تيم حسابرسي درباره احتمال آسيب پذيري صورتهاي مالي واحد تجاري در اثر تحريف بااهميت، منافع زير را دربردارد:

1. فرصتي را براي اعضاي با تجربه تر تيم حسابرسي، شامل مدير مسئول كار، به وجود مي آورد تا اطلاعاتي را كه بر پايه شناخت واحد تجاري كسب كرده اند ، با ساير اعضاي تيم در ميان بگذارند.

2. اعضاي تيم حسابرسي فرصت مي يابند درباره خطرهاي تجاري كه واحد تجاري را تهديد مي كند و نحوه و احتمال آسيب پذيري صورتهاي مالي از تحريفهاي با اهميت ناشي از اشتباه يا تقلب، تبادل نظر كنند.

3. به اعضاي تيم حسابرسي كمك مي كند تا از احتمال وجود تحريفهاي با اهميت در صورتهاي مالي كه از تقلب يا اشتباه در زمينه هاي خاص محول شده به آنان ناشي مي شود و همچنين از امكان تأثير نتايج روشهاي حسابرسي محول شده به آنان بر ساير زمينه هاي حسابرسي ، شامل تصميم گيري درباره ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم، شناخت بهتري كسب كنند.

4. مبنايي را فراهم مي آورد كه هر يك از اعضاي تيم حسابرسي، اطلاعات جد يد كسب شده در جريان حسابرسي را كه ممكن است بر ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت يا روشهاي حسابرسي اجرا شده براي مشخص كردن آن خطرها اثر بگذارد را به اطلاع ساير اعضاي تيم برساند.


به عنوان حسابرس با سابقه تا چه اندازه با رهنمود فوق موافق هستید و تا چه اندازه از این رهنمود در کارهای خود استفاده نمی‌نمایید و چگونه این جلسه یا جلسات را مستند می‌کنید و به فکر میکندی تا چه حد در پیشبرد اهداف حسابرسی و نیز پیشرفت کارکنان موثر است و نهایتا اینکه به نظر شما وجود جنین جلساتی در کارهای حسابرسی در ماندگاری حسابرسان کم سابقه در موسسات حسابرسی موثر خواهد بود؟


و چنانچه از کارکنان کم سابقه حسابرسی هستید به نظرتان رویه همکاران با سابقه و ارشدتر از شما در این خصوص چگونه است و آیا اطلاعاتی که در این مزاکرات بین اعضای تیم بیان می‌شود تا چه اندازه در دست یابی به اهداف حسابرسی و نیز درک شما از حسابرسی و پیشرفت در آن کمک می‌کند، و نهایتا اینکه به نظر شما وجود جنین جلساتی در کارهای حسابرسی در ماندگاری حسابرسان کم سابقه در موسسات حسابرسی موثر خواهد بود؟


آخرین ویرایش 29 آبان 1393

samir karamkhani