قانون مبارزه با پولشویی

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 02 اردیبهشت 1394

پول شویی عملی غیر قانونی است که درآمد حاصل از خلاف شرع و یا قانون طی فرآیندي ساده و یا پیچیده قانونی میشود یا به عبارتی پول کثیف ناشی از خلاف , تبدیل به پولهاي به اصطلاح تمیز می گردد و در بدنه اصلی اقتصاد به جریان می افتد.

امیر فرزانه فر

6 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 02 اردیبهشت 1394

طبق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی جمهوري اسلامی ایران , جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل ,تملک ,نگهداري یا استفاده از عواید عاصل فعالیتهاي غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.

ب- تبدیل , مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشاُ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج-اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ,منشاء ,منبع, محل, نقل و انتقال جابجایی یا مالکیت عوایدي که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

منظور از درآمدهاي غیرقانونی یا پول کثیف عبارت است از درآمدهاي حاصل از جرائم اولیه مانند : قاچاق مواد مخدر کالا و انسان ,جاسوسی, آدم ربایی, تروریسم ,فساد سیاسی ,فرار مالیاتی و رشوه .

آخرین ویرایش 06 اردیبهشت 1394

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 06 اردیبهشت 1394

انواع پول شویی:

1- پول شویی درونی (داخلی): شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور که در همان کشور نیز شسته می شود.

2 - پول شویی صادر شونده(صادراتی): شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور،که در خارج ازآن کشور تطهیر می شود.

3- پول شویی وارد شونده( وارداتی): شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مورد نظر شسته میشود .

4- پول شویی بیرونی : شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته میشود.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 07 اردیبهشت 1394

پول شویی الکترونیکی

یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداري الکترونیک براي اجراي صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار میروند، فناوري رمزنگاري و امضاي دیجیتال میباشد.

به طور خلاصه، کارکرد فناوري رمزنگاري این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درك تبدیل میکند و براي اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوري و ارسالکننده و دریافتکننده محتوا (Decryption) رمزگشایی توانایی انجام آن را دارند.با توجه به این توضیحات مشخص میشود که اگر پول الکترونیک رمزنگاري شود، دیگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، میتواند با اجراي برنامه و ناشناس ماندن (Confidentiality) رمزگشاي مربوطه از آن آگاهی یابد.

به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن براي این مبادلات فراهم میشود که هر کس میتواند از هر جاي دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطهاي دیگر (Anonymity) ارسال کند، بیآنکه کسی از محتواي آن آگاهی یابد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 13 اردیبهشت 1394

انتقال پولهاي کثیف غالبا به موارد ذیل منتهی میشود:

1- سرمایه گذاري در شرکتها یا ایجاد شرکت در داخل یا خارج از کشور

2- ایجاد موسسات خیریه

3- سپرده گذاري در بانکها

4- انتقال به کشورهاي دیگر که مجرم در آن کشور اجازه اقامت داشته یا تبعه باشد و احیانا نیز برگشت آن به صورت نقد یا کالا باشد.

5- سرمایه گذاري دربازار طلا و الماس و ارز

6- خرید و فروش املاك.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 25 اردیبهشت 1394

مراحل عملیات پول شویی

اولین مرحله محل یابی است که در این مرحله پول نقد و چکهاي مسافرتی وارد سیستم بانکی کشور می شود . در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است بنابراین قوانین بانکی باید به گونه اي تغییر یابد که فعالیتهاي مالی بیش از سقف معینی ماهانه گزارش شود .

دومین مرحله تغییر موقعیت است که در این مرحله درآمدهاي غیرقانونی ازمنبع اصلی خود با استفاده از عملیات بانکی جدا میشود یا در بین بانکهاي کشور جابجائی صورت میگیرد در این مرحله نیز شناسایی فعالیت خلاف آسان میباشد.

سومین مرحله ادغام و ترکیب میباشد . در این مرحله وجوه غیر قانونی توسط یکسري فعالیتهاي ساده و یا پیچیده با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام میشود در این زمان شناسایی ردپاي پولهاي کثیف بسیار دشوار و درحد غیرممکن می باشد . (پرتوي 1384)

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 03 خرداد 1394

آثار منفی پول شویی

1- افزایش پول شویی سبب تزریق نقدینگی هایی میشود که اصولا در چرخه اقتصادي به وجود نیامده اند و بنابراین سبب افزایش بیش از حد نقدینگی در مقایسه با GNP خواهد شد و این امر سبب ایجاد تقاضاي کاذب در اقتصاد شده و منجر به تورم میشود.

2- پول شویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد، بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت .

3- پول شویی باعث تضعیف بخش خصوصی میشود بدین صورتکه پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهاي غیرقانونی خود بااستفاده از شرکتهاي پیشرو عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت رابراي شرکتهاي قانونی بسیارمشکل می کند و باعث بیرون رانده شدن توسط شرکتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد میشود .

4- ازدیگر آثار منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور است بدین صورت که پولهاي خلاف براي تطهیر و سرمایه گذاري به کشورهاي توسعه یافته غربی منتقل میشوند .اهمیت پول شویی زمانی روشن میشود که توجه نماییم ارتکاب جرایم تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که بتوان وجوه حاصل از آن را بدون افشاي منبع اصلی بهره برداري کرد.

امیر فرزانه فر


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.