با سلام امروزه در ايران يكي از فعاليت هاي حوزه حسابداري ،ايجاد شركت خدمات مالي و مشاوره حسابرسي با علم و تجربه كم در بسياري از شهرها مخصوصا استان تهران مي باشد.به نظر شما همكاران و دوستان گرامي،ايا بهتر نيست اين حرفه توسط سازمان خاصي مديريت و كنترل شود و سازمان دادن اين شغل چه تاثيري بر حرفه حسابداري و حسابرسي در جامعه مي شود.