حسابرسی داخلی

0
100769 این مطلب رو نوشت. 26 آذر 1393

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بیطرفانه، اطمینان بخش و مشاوره است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می شود. حسابرسی داخلی، سازمان را در دستیابی به هدفهایش از طریق برقراری رویکردی سیستماتیک و نظام مند، برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری، یاری می دهد

حسابرسی داخلی ≠ کنترل سایر افراد و گزارش اشتباه کاری آنها مشابه یک پلیس

حسابرسی داخلی ═ اطمینان بخشی و مشاوره با هدف اطمینان از دستیابی به اهداف، ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان

کمیته حسابرسی هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران ومدیریت حسابرسی داخلی ازسال 1387 تاکنون، با تدوین منشورکمیته حسابرسی، نظام نامه حسابرسی داخلی، آیئن نامه دبیرخانه کمیته و بازنگری درآئین نامه نظام راهبری شرکتی آغاز به فعالیت کرد. تیم حسابرسی داخلی با نظارت این کمیته تمام تلاش خود را درجهت ارتقای نظام راهبری شرکتی به نفع تمامی ذی نفعان بازار سرمایه صرف خواهد نمود

عناصر اصلی و کلیدی تعریف حسابرسی داخلی:

 1. کمک به سازمان، در دستیابی به هدفهایش
 2. ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل، و نظام راهبری.
 3. طراحی و اجرای خدمات اطمینان بخش و مشاوره بمنظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد سازمان.
 4. فعالیت مستقل و بیطرفانه
 5. رویکردی سیستماتیک و نظام مند (به ویژه در فرآیند انجام عملیات حسابرسی داخلی).

آخرین ویرایش 26 آذر 1393

طه احمدزاده

15 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 27 آذر 1393

تفاوت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

حسابرس مستقل، خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی را اساسا در جهت تامین منافع اشخاص ثالث ارائه می کند حال آنکه حسابرس داخلی، خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی را به منظور استفاده مدیریت و هیات مدیره انجام می دهد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 27 آذر 1393

با توجه به اینکه هدف از ایجاد واحد حسابرسی داخلی، کمک به سازمان در دستیابی به هدفهای تجاری آن می باشد. بنابراین هدفهای حسابرسی داخلی شامل موارد زیر می باشد:

 • اثربخشی عملیات و کارآمدی فرایندهای تجاری

 • قابلیت اتکای سیستم های اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط این سیستم ها جهت تصمیم گیری

 • حفاظت از دارایی ها در برابر خسارات و زیانها، شامل زیانهای ناشی از تقلب مدیریت و کارکنان

 • رعایت درست و انطباق با سیاستها، قراردادها، قوانین و مقررات

واحد حسابرسی داخلی سازمان را در جهت دستیابی به هدفهای تجاری آن از طریق ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسکو کنترل یاری می دهد.

برگرفته از کتاب حسابرسی داخلی ترجمه آقای زارع-دکتر کثیری و آقای زندیه

امیر فرزانه فر

0
A.Karimi این مطلب رو نوشت. 28 آذر 1393

فارغ از تئوری های مطرح شده در خصوص این بخش از حسابرسی، آن چه که بیشتر از همه اهمیت وجود حسابرسان داخلی را در جامعه حرفه ای یادآور می سازد نقل قول های عنوان شده از سوی روجر رابر و بروس نولوپ است که در ذیل مطرح گردیده و حاکی از نقش تاثیر گذار حسابرسان داخلی است:

امروزه کمیته های حسابرسی بیش از هر زمان دیگر نیازمند کار دقیق با حسابرسان داخلی هستند، تا در خصوص کارآمدی کنترلهای داخلی، درستی گزارشگری مالی و کفایت مدیریت ریسک شرکتها و موسسات تحت خدمات دهی آنها اطمینان حاصل نمایند. (روجر رابر)

حسابرسان داخلی در حال حاضر جزو ستارگان مطرح می باشند.و امروز روز آنها محسوب می شود. (بروس نولوپ)

و خوشایند ترین عنوان برای حسابرسان داخلی " Rock Star" است.

چالش های زیادی در خصوص حسابرسی داخلی وجود دارد که فراهم نمودن بسترهای مناسب برای این مهم می تواند راهی باشد در جهت رسیدن به نقطه مطلوب ...

0
100769 این مطلب رو نوشت. 29 آذر 1393

نظام راهبری: فرآیندی است که توسط هیات مدیره و به منظور تفویض اختیار، هدایت، و نظارت بر عملکرد مدیریت جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر سازمان، مستقر می شود.

مدیریت ریسک: فرآیندی است که توسط مدیریت مستقر می شود تا موارد مبهم و غیر شفاف ( ریسک ها و فرصت ها)، که می توانند بر توانمندی های سازمان در دستیابی به هدفهایش تاثیر بگذارند، شناسایی و مورد حل و فصل قرار گیرند.

کنترل: که در مدیریت ریسک برقرار می شود، فرآیندی است که توسط مدیریت اعمال می شود تا موارد ریسک، در سطحی قابل قبول، کاهش یابند.

هیات مدیره مسولیت هدایت فرآیندهای نظام راهبری را به عهده دارد و مدیریت اجرایی، مسئول هدایت و اجرای فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل می باشد.

حوزه های حسابرسی داخلی: حوزه های اصلی خدمات اطمینان بخسی و مشاوره می باشد و هدف اولیه خدمات اطمینان بخش و مشاوره، ارزیابی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد نظر و ارائه نتایج حاصل است.

خدمات اطمینان بخشی

واحد حسابرسی داخلی ماهیت و دامنه عملیات اطمینان بخش را که معمولاً سه بخش مختلف را درگیر کار می کند، تعیین می نماید: 1. صاحبکار: مستقیماً با موضوع خدمات درگیر است. 2. حسابرس داخلی: ارزیابی ها را انجام داده و نتایج حاصل را گزارش می کند.(ارائه دهنده خدمات) 3. استفاده کننده: که به ارزیابی های اسناد و مدارک و نتیجه گیری های حسابرس داخلی اعتماد می کند.(درخواست و تعیین کننده خدمات)

خدمات مشاوره ای

ماهیت و دامنه عملیات مشاوره ای را مدیریت تعیین می نماید که معمولاً دو بخش مختلف درگیر می شود. 1. حسابرس داخلی: که خدمات مشاوره را ارائه می دهد.(ارائه دهنده خدمات) 2. استفاده کننده (مشتری): مدیریت استکه جویای مشاوره و دریافت کننده آن است (درخواست و تعیین کننده خدمات)

*برگرفته از کتاب حسابرسی داخلی - ترجمه آقای زارع و دکتر کثیری * و خلاصه تهیه شده توسط خانم کریمی از همکاران موسسه

طه احمدزاده

0
100769 این مطلب رو نوشت. 01 دی 1393

تفاوت خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی: حسابرسان مستقل در مقایسه با حسابرسان داخلی

حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل: نوعی خدمات اطمینان بخش است به گونه ای که موسسه مستقل حسابرسی، یک گزارش اعتبار دهی، حاوی اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری ارائه می کند.

از طرفی به موجب قانون ساربینز – اوکسلی آمریکا، مصوب 2002 میلادی مقرر می دارد که حسابرس مستقل سازمانی شرکتهای عام در آمریکا، باید اثربخشی و کارآمدی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ترازنامه را نیز، مورد بررسی و تایید قراردهد.اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی، باید بر مبنای چارچوبی شناخته شده مانند "کنترل داخلی – چارچوب یکپارجه" تدوین شده توسط کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تردوی(کوسو) صورت پذیرد.

حسابرسان داخلی، خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی را نیز انجام میدهند. وجه تمایز اساسی بین خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی داخلی و مستقل، مخاطبان آنها می باشند. حسابرسان داخلی، خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی رابه منظور استفاده مدیریت، و هیات مدیره، انجام می دهند. حسابرس مستقل، خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی را اساساً در جهت تامین منافع اشخاص ثالث، ارائه می کنند.

از طرفی به موجب قانون ساربینز – اوکسلی مقرر می دارد که مدیریت باید اثربخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ارزیابی و گزارش نمایند. مدیریت دراین خصوص به خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی، که در ارتباط با درستی گزارشگری مالی اظهار شده از سوی مدیریت اطمینان لازم را به وجود می آورد، اعتماد می کند.

نقطه اشتراک حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل در خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی ارزیابی کنترل داخلی است. حسابرس مستقل کنترل داخلی را با هدف مدیریت ریسک حسابرسی و رسیک کنترلی ارزیابی می کند لکن حسابرسی داخلی کنترل داخلی را با هدف تعیین اثربخشی و بهبود عملیات مورد ارزیابی قرار می دهد.

طه احمدزاده

0
100557 این مطلب رو نوشت. 02 دی 1393

سلام

ممنون خیلی مفید بود

samir karamkhani

0
A.Karimi این مطلب رو نوشت. 02 دی 1393

نظام راهبری فرآیندی است که توسط هیات مدیره و به منظور تفویض اختیار، هدایت، و نظارت بر عملکرد مدیریت جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر سازمان، مستقر می شود

مطابق تعریف ارائه شده از نظام راهبری، نقش حسابرس داخلی در این بخش نقش نظارتی است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن نقش هدایت و نظارت در فرآیند نظام راهبری، حسابرسان داخلی با اجرای نظارت بر عملکرد مدیریت، به سازمان کمک می کند که در جهت اهداف مورد نظر گام بر دارد.

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 02 دی 1393

سوابقی از حسابرسی داخلی

گرچه قرن ها است که حسابرسی داخلی در عمل انجام می شود، اما تنها 50 یا 60 سال است که به عنوان یک حرفه نوین مطرح شده است. انجمن حسابرسان داخلی (Institute of Internal Auditors) در سال 1941 و زمانی بنا نهاده شد که 25 نفر از حسابرسان داخلی، ضرورت تاسیس چنین سازمانی را برای نقل و انتقال اطلاعات و حفظ منافع حرفه ای خود، احساس کردند. این حسابرسان داخلی تا پیش از تشکیل انجمن، تنها بطور غیر رسمی با یکدیگر دیدار داشتند و با سایر افرادی که در نقش حسابرسان داخلی فعالیت می کردند، تقریبا ارتباطی نداشتند. این حسابرسان متوجه شدند که گرچه در سازمان های مختلفی کار می کنند اما، نکات مشترک فراوانی دارند که به یک ارتباط رسمی تر و مداوم تری نیاز دارد.

تغییرات عمده فراوانی از آن زمان تا کنون رخ داده است اما انجمن حسابرسان داخلی، به عنوان ابزار اصلی اعتلای حرفه به کار خود ادامه داده است. مرکز انجمن در شهر آلتامونته اسپرینگز واقع در ایالت فلوریدا آمریکا است. این انجمن اکنون بیش از 50 هزار عضو دارد، مرجع تدوین استانداردهای حرفه ای است و ضوابطی را برای احراز عنوان حسابرس داخلی، وضع نموده است.

حرفه حسابرسی داخلی بخش بزرگی از اعتبار و اطمینانی که به عنوان تامین کننده درون سازمانی خدمات بررسی بیطرفانه فعالیتهای سازمانی و ارزیابی آن بدست آورده است را مدیون زحمات این انجمن می باشد.

منبع: Ratliff, Richard L. , Internal auditing principles and techniques 2nd ed. C1996

مجید چراغی

0
100769 این مطلب رو نوشت. 02 دی 1393

انجمن حسابرسان داخلی که مرکز آن در ایالت فلوریدا – آلتامونته اسپیرینگ قراردارد. به عنوان صدای فراگیر حرفه حسابرسی داخلی در سطح جهان، تدوین کننده استانداردها و مرجع و ماخذی برای بهبود و گسترش حرفه حسابرسی داخلی و اعطای مجوزهای لازم، شناخته شده است. ادراه مرکزی انجمن حسابرسان داخلی، با کارکنانی بالغ بر 125 نفر متخصص، خدماتی را برای حرفه حسابرسی داخلی در سطح بین المللی با اعضای متشکل از 165 کشور مختلف، انجام می دهد.

چشم انداز، ماموریت، و شعار انجمن حسابرسان داخلی

چشم انداز:

من حسابرسان داخلی، با حمایت و تقویت اعتبار، ارتقای عملیات حرفه ای در بهترین سطح، و ارائه خدمات استثنایی به اعضای خود، صدای فراگیر حرفه حسابرسی داخلی در سطح جهان خواهد بود.

ماموریت:

ماموریت انجمن حسابرسان داخلی، رهبری و هدایت حرفه حسابرسان داخلی به شکلی پویا و گسترده در سطح جهان است.فعالیت های پشتیان از این ماموریت شامل موارد زیر است اما به آنها محدود نمی شود:

تقویت و ارتقای اعتبار، به گونه ای که حسابرسان داخلی از این طریق، به اعتبار سازمانهای متتبوع خود بیافزایند.

ایجاد فرصت ها و امکانات آموزشی تخصصی در سطحی وسیع و گسترده، تدوین استانداردها و سایر رهنمودهای حرفه ای و عملی و برنامه های اعطای مجوز و گواهینامه ها

تحقیق، انتشار، و ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان و ذینفعان در ارتباط با حسابرسی داخلی و نقش آن در کنترل، مدیریت ریسک، ونظام راهبری

آموزش کارورزان، و سایر مخاطبین مربوط، در خصوص بهترین فعالیت های ممکن در حسابرسی داخلی

مشارکت حسابرسان داخلی از همه کشورها در گردهمائیها، به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات.

شعار:

پیشرفت از طریق مشارکت

طه احمدزاده

0
diba.golestani این مطلب رو نوشت. 03 دی 1393

نتيجه غالب مطالعات امروزي آينده اي متفاوت از وضعيت فعلي را براي حسابرسي داخلي پيش بيني مي کنند. اكنون به برخي از نتايج حاصله در اين ارتباط به شرح زير مي پردازيم:

الف) حسابرسي داخلي در حال تبديل شدن بيشتر به يک سيستم سرويس گرا، نرم افزاري فعال و سيستمي پيشگيرانه و تمرکزگرا است.

ب) حسابرسي داخلي به دنبال استفاده از تکنولوژي هاي بهتر و متمرکزتر در فرآيندهاي حسابرسي و تقاضاي بيشتر در بخش تخصصي براي حسابرسان در قياس با تعداد نيروي حسابرسي کمتر است.

ج) همکاري ميان حسابرس داخلي و مديريت بايد ادامه پيدا كرده و حسابرس داخلي به عنوان مشاور مديريت درخصوص مسائل کنترل داخلي عمل كند.

د) حسابرس داخلي بايد اقدامات لازم را براي توسعه توانايي خود در بخش حسابرسي مسائل زيست محيطي، موضوعات اجتماعي و اقتصادي، سياسي به عمل آورد.

0
100769 این مطلب رو نوشت. 03 دی 1393

گفته های شما متین ولی انچه نتایج مطالعات که جنابعالی ارائه نمودید خارج از چشم انداز و ماموریت این حرفه نمی باشد

طه احمدزاده

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 03 دی 1393

دیدگاه کلی مفهومی

نمودگر زیر دیدگاه کلی حسابرسی داخلی را به اختصار نشان می دهد. این دیدگاه با مدیریت شروع می شود که مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیتهای سازمان را به عهده دارد. این مسئولیت را می توان به عنوان اعمال کنترل بر فعالیتها تعریف کرد. حسابرسی داخلی از درون این کنترل مدیریت برمی خیزد. علاوه بر این، حسابرسی داخلی را می توان براساس هدفهای اولیه آن، عامل اصلی محرک فعالیتهای گوناگون آن و ارتباط آن با سایر فعالیتهای سازمان نیز تعریف کرد.

هدف اولیه حسابرسی داخلی، ارزیابی کنترلهای موجود در سازمان به منظور اطمینان یافتن از این است که مخاطرات تجاری همواره درنظر گرفته می شود و سازمان بطور اقتصادی، کارآمد و اثربخش به هدفهای خود دست می یابد.

خطر نسبی فعالیتها تنها عامل اصلی هدایت عملیات واحد حسابرسی داخلی است.

استقلال نسبی از دیگر قسمتها و عملیات باعث می شود تا حسابرسان داخلی با حفظ بیطرفی و بدست آوردن جایگاه مناسب، وظایف و مسئولیتهای خود را به گونه ای اثربخش انجام دهند.

منبع: Ratliff, Richard L. , Internal auditing principles and techniques 2nd ed. C1996

مجید چراغی

0
100769 این مطلب رو نوشت. 04 دی 1393

صلاحیتهای مورد نیاز برای یک حسابرس داخلی موفق

« من، شش خدمتکار درستکار را برای خود نگه می دارم (آنها، همه آنچه را که من می دانم به من آموخته اند)اسامی آنها عبارتند از چه، چرا، کی، چطور، کجا و چه کسی» شعری از داستان بچه فیل – ردیاب کیپ لینگ

این شعر حاوی دو نکته مهم و اساسی در ارتباط با حسابرسان داخلی است، بدین معنا که حسابرسان داخلی، باید همواره بیاموزند و سوالات خودشان را مطرح کنند.

افراد مختلف با صلاحیت های مختلف می توانند می توانند به عنوان حسابرسان داخلی به موفقیت دست یابند. صلاحیت های مورد نیاز برای موفقیت به حسابرسی داخلی محدود نمی شود. برخی صلاحیت ها وجود دارند که به موفقیت حسابرسان داخلی منجر میشود. بعضی از این صلاحیت ها خصوصیات ذاتی فردی است. صلاحیت های دیگر دانش و مهارتهایی است که می توان آموخت و آنها را گسترش داد.

درستکاری: یک حق انتخاب برای حسابرسان داخلی نیست.آنها باید واجد شرایط آن باشند.افراد درستکار اعتماد به وجود می آورند به گونه ای که مبنایی را ایجاد می کنند برای اطمینان یافتن به آنچه که می گویند و عمل می کنند.

اشتیاق: این واقعاً غیر ممکن است که کسی کاری را بدون علاقه و اشتیاق به آن کار انجام دهد و به نتیجه خوب و مطلوبی دست یابد. حسابرسان داخلی موفق علاقه و اشتیاق عمیق و شدیدی به کارشان دارند.

اخلاق کاری: موفقیت در تجارت، مستلزم تداوم بخشیدن به کیفیت، هزینه، و تامین به موقع انتظارات مشتریان است اما این موفقیت بدون تلاش و سخت کوشی حاصل نمی شود.

حس کنجکاوی: اطلاعاتی که نیازمند به قضاوت حرفه ای در خلال فعالیتهای حسابرسی داخلی است ممکن است همیشه شفاف و روشن نباشد. بنابراین، حسابرسان داخلی موفق باید پیگیر باشند و پاسخ انواع پرسشهای خود را از طریق تهیه و تکمیل "چک لیست" درخواست نمایند.

خلاقیت: حسابرسان داخلی موفق باید خلاق و دارای افق دید وسیعی باشند تا انواع ایده های با ارزش را باکمک مدیریت و سایر طرفهای ذینفع، به وجود آورند.

ابتکار عمل: حسابرسان داخلی موفق همواره "خود آغازگر" هستند.آنها فرصتها و امکانات را به منظور ایجاد ارزش افزوده دنبال می کنند و علاقمنداند تا نقش خود را به عنوان عامل تغییر دهنده در درون سازمان متبوع خود ایفا نمایند.

انعطاف پذیری: در دنیای تجارت امروز تنها تغییر است که ثابت و پایدار است.حسابرسان داخلی موفق با وفق دادن سریع خود با شرایط جدید و چالشهای مربوط به استقبال تغییر می روند. 

طه احمدزاده

0
100769 این مطلب رو نوشت. 04 دی 1393

انستیتو(انجمن) حسابرسی داخلی در سال 2014 رهنمودی عملی تحت عنوان برنامه حسابرسی ضد رشوه و ضد فساد منتشر نموده است در این مهم پیشنهاداتی به فعالان عرصه حسابرسی داخلی در خصوص ماهیت رشوه و فساد در سراسر جهان ارائه شده است و تاکید بر آن است که هیچ سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی و یا اینکه کوچک و بزرگ از اثرات مخرب رشوه و فساد مصون نیستند. این رهنمود یک بررسی کلی در خصوص عناصر کلیدی مورد نیاز برای وجود برنامه های اثربخش حسابرسی در خصوص کشف و بازدارندگی این نوع جرایم فراهم می نماید

کشورما در زمان حاضربا بحران فساد و رشوه بیش از هر زمان دیگری درگیر است و دولت محترم تمام تلاشش این است که این فعل مخرب مهار گردد ترجمه و پیاده سازی آن در عمل می تواند مفید واقع شده و به مسئولیت اجتماعی خویش جامه عمل بپوشانیم

طه احمدزاده

1
diba.golestani این مطلب رو نوشت. 09 دی 1393

من با چشم انداز، ماموریت، و شعار انجمن حسابرسان داخلی که شما گفتید مشکلی نداشتم فقط عرض کردم امروزه دید مدیران و ... نسبت به حسابرسی داخلی تغییر کرده په در داخل ایران چه در خارج از ایران البته فکر میکنم من زیادی عقب رفته بودم به حر حال

در گذشته مفهوم کنترل داخلی به بازبینی داخلی محدود بود. به عبارتی در دهه‌ی 1930، حسابرسی داخلی تعریف زیر را داشته است:

هماهنگی حساب‏ها و رویه‏‌های اداری مربوط به آن‏ها به صورتی که کار یک کارمند که در چارچوب شرح وظایف‏اش به صورت مستقل انجام می‏‌شود به صورت پیوسته کار کارمند دیگر را به عنوان عنصر مشخص درگیر در تقلب ممکن بازبینی کند این اولین تعریف شناخته شده برای نشان دادن اهمیت کنترل داخلی در کمک به پیش‌گیری یا کشف تقلب است.

اما در کوزو 2004 مرکز توجه بیشتر به موضوعات مدیریت ریسک در یک سازمان، با عنوان چارچوب مدیریت ریسک بنگاه است. چارچوب مدیریت ریسک بنگاه در کوزو 2004 علاوه بر چارچوب و عناصر کنترل داخلی کوزو 1994، دربرگیرنده‌ی عناصر هدف‌گذاری، شناسایی رویدادها و واکنش ریسک است

به نقل از مجله حسابرس: غییرات انجام‌شده در تدوین تفکری نو به مفهوم حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی در سال 2006 اشاره کرده است که جهت یافتن نقش جدید برای حسابرسان داخلی می‌بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 1. تعریف سیاستهای جدید مطابق با یک منشور مشخص برای حسابرسی داخلی،
 2. گفتگو با مدیریت اجرایی سازمان یا اعضای هیئت‌مدیره جهت اطمینان بخشی از اینکه حسابرس داخلی باید درک روشنی از ساختار راهبری سازمان و نوع دیدگاه آنها جهت راهبری و بلوغ فرایندهای کنترلی داشته باشد،
 3. انتخاب و اعلام گزینه‌های مشخص جهت گسترس نقش حسابرس داخلی به هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی، شامل توضیح اقدامات بالقوه حسابرسان داخلی و منابع مورد نیاز و همچنین امکان کاهش فاصله انتظارات بین 2 گروه و اطمینان‌بخشی در اثرگذاری حسابرسی داخلی،
 4. بحث در خصوص مباحث راهبری سازمان با سایر ذینفعان از جمله حسابرسان مستقل، کارکنان ادارات سازمان از جمله حقوقی، روابط عمومی در ارائه گزارشها نسبت به نوع یافته‌های خود و همچنین چگونگی گسترش نقش حسابرس داخلی،
 5. توسعه چارچوب راهبری سازمان با شناسایی زمینه‌های بالقوه نقاط ضعف سیستم،
 6. تهیه پیش‌نویس طرح و استراتژی واحد حسابرسی داخلی به‌منظور تدوین نقش حسابرس داخلی در زمینه اداره سازمان، ‌و
 7. انجام ممیزی و ارزیابی کفایت طراحی‌ها و فعالیتهای اجرایی به‌منظور کنترل جهت گسترش نقش و نحوه هماهنگی موثرتر با دیگر سهامداران.

بدین ترتیب کلیه عملیات موجود در یک سازمان از گذشته، حال و آینده موضوعهایی هستند که باید به رسمیت شناخته و جهت انتخاب به‌عنوان حوزه مربوط به حسابرسی داخلی به‌کار گرفته شود به‌طوری‌که منظور این است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده و آنچه اتفاق می‌افتد، بیشترین تاثیر آن امروزه چه خواهد بود و آنچه در آینده اتفاق می‌افتد اثرات آن چه خواهد شد و چگونه می‌توان از اثرات نامطلوب آن جلوگیری کرد.

آخرین ویرایش 09 دی 1393


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.