حسابداری سنجش مسئولیت

1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 17 فروردین 1394

اگر مدیران در راستای اجرای فرآیند مدیریتی خود ،تنها به سنجش خروجی نهایی (محصولات تولید شده) این فرایند تاکید کنند، مطمئنا قادر به شناسایی و بهبود عدم کارایی ها و سوء عملکردهای فراوانی که در طی این فرایند روی میدهد نخواهند بود.لذا جهت مقابله با این امر مدیران خواستار ارزیابی عملکرد قسمتها و افراد تحت نظر خود هستند؛طوریکه هر فرد در قبال عملکرد خود:

اولا مسئول،

ثانیا پاسخگو باشد.

حسابداری سنجش مسئولیت قبل از جنگ جهانی دوم با درک این واقعیت که هزینه ها توسط سیستم کنترل نمیشوند ، بلکه در واقع این افراد هستند که هزینه ها را کنترل میکنند، توسعه یافت.

آخرین ویرایش 17 فروردین 1394

امیر فرزانه فر

8 نظرات
1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 17 فروردین 1394

تعریف سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

آن سیستم اطلاعاتی که بتواند نحوه انجام مسئولیتها را در قسمتهای یک موسسه ارزشیابی نماید سیستم حسابداری سنجش مسئولیت نامیده میشود.

حسابداري بر اساس مسئوليت به نوعي سيستم حسابداري اطلاق ميگردد كه عملكرد سازماني را طبق خطوط مسئوليت، برنامه ريزي ،اندازه گيري وارزيابي ميكند و درآمدها وهزينه ها بر مبناي مراكز مسئوليت تجميع و گزارش ميگردند.

حسابداری سنجش مسئولیت سیستمی است که مسئولیت مالی مدیران را در اجرای وظایف و اختیارات محوله طی گزارشی بصورت دقیق و روشن نمایان میکند.این تعریف شامل سه قسمت اساسی است:

1- مسئولیت

2- اجرا

3- گزارش

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 29 فروردین 1394

مزایای عمده حسابداری سنجش مسئولیت

1- تفویض اختیار تصمیم گیری را سهولت می بخشد.

2- مدیریت را در به کارگیری مفهوم مدیریت بر مبنای هدف یاری می دهد (در مدیریت بر مبنای هدف مدیران بر یک سلسله از اهداف توافق می کنند و سپس عملکرد هر مدیر در قیاس با میزان تحقق این اهداف ارزیابی می شود).

3- مدیریت را در برپایی استاندارهای عملکرد، یاری می دهد. این استانداردها مبنای ارزیابی عملکرد واقعی مدیران قرار می گیرد و از خنثی نمودن تاثیر بخشهای سودده توسط بخشهای زیانده جلوگیری می نماید و منجر به تشویق مدیران با عملکرد مطلوب می شود.

4- به کارگیری موثر مدیریت بر مبنای استثناء را تسهیل می بخشد که در آن، توجه مدیران بر انحرافهای مهم از استانداردها و بودجه ، معطوف و متمرکز می گردد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 02 اردیبهشت 1394

مفروضات حسابداری سنجش مسئولیت

برای پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش مسئولیت فرضیات اساسی به شرح زیر تعریف شده است :

الف) مدیران در قبال فعالیتهائی که در سازمان و در حیطه کنترل آنان واقع می شود جوابگویند .

ب) مدیران سعی کافی در جهت رسیدن به هدفهای شرکت و هدفهای سازمان تحت نظارت خود مبذول می دارند.

ج) مدیران در جهت تعیین روشهای اندازه گیری و ارزیابی فعالیتهایشان با یکدیگر همکاری می کنند.

چ) اهداف با انجام مؤثر فعالیتها ، قابل حصول هستند.

ح) گزارش مدیران به طور منظم و در زمانهای مشخص تهیه می شود.

خ) نقش حسابداری سنجش مسئولیت در مؤسسه به روشنی مشخص شده است.

در مؤسسات کوچکتر ، نقش حسابداری سنجش مسئولیت کمتر مؤثر است، اما همگام با رشد این مؤسسات ، کنترل و ارزیابی فعالیتها مشکل تر شده و نیاز به استفاده از حسابداری سنجش مسئولیت اهمیت پیدا می کند.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 07 اردیبهشت 1394

تمرکز زدايی و حسابداری سنجش مسئولیت

تمرکز زدایی در مقابل تمرکز گرایی، در ادبیات مدیریت و سازمان معرفی شده است، تمرکز زدایی با افزایش اختیار و به تبع آن افزایش مسئولیت و در مقابل تمرکز گرایی با کاهش اختیار و به تبع آن کاهش مسئولیت همراه شده است. افزایش اختیار لازمه اش، پاسخگویی بیشتر است. بنابراین ضرورت بهره گیری از روشها و نظامهای سنجش مسئولیت در نظام اداری غیرمتمرکز افزایش می یابد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 07 اردیبهشت 1394

منافع تمرکز زدايی

الف) مؤسسات به واحدهای قابل کنترل کوچکتر تقسیم میشدند و مدیریت در بخش های سازمان تخصصی می شود (اعم از اطالعات و مهارتها).

ب) تصمیمات در سطوحی گرفته میشود که در آن سطوح، مسئولان با مشکلات قسمت و اطلاعات مربوط به تصمیم گیری آشنائی نزدیک دارند.

ج) تصمیمات در مواقع مورد لزوم اتخاذ شده و زمان بندی صحیح تصمیم گیری ها رعایت میشود .

چ) به دلیل مشارکت در تصمیم گیری، روحیة کارکنان و میزان ارضای شغلی آنان بالا خواهد بود .

ح) مسئولان امکان خواهند داشت که از مهارت های با ارزشی استفاده کنند که باعث می شود سطح مهارت خود مدیریت مؤسسه افزایش یابد.

خ) مسئولان به انجام فعالیت هایی که برای مؤسسه فایده بیشتری دارد تشویق میشوند.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 25 اردیبهشت 1394

هزينه های تمرکز زدايی

الف ) مدیران این سازمانها، در پاره ای اوقات، بر عملکرد واحد خود، تنها متمرکز می شوند و از اهداف کلی سازمان غفلت می ورزند.

ب) تمرکز صرف و مجرد بر نتیجه واحد سازمانی، تمایل مدیران سازمان غیرمتمرکز، به ارتباط با واحدهای دیگر سازمان و خواسته ها و تمایلات آن کاهش می یابد.

ج) در سازمانهای غیرمتمرکز، بعضی از وظایف یا خدمات ممکن است موازی یا تکراری و غیر ضروری انجام شهود. برای مثال، دو دپارتمان یک دانشگاه، اگر هر یک نظام رایانه ای ارائه خدمات داشته باشند، هزینه ها افزایش می یابد که این امر ممکن است غیر ضرور باشد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 27 خرداد 1394

مراحل اجرای نظام حسابداری سنجش مسئولیت

1- تعیین مراکز مسئولیت

2- بودجه بندی و پیش بینی مخارج و درآمدهای مراکز مسئولیت تعریف شده

3- تهیه نمودار سازمانی و تعیین اختیارات و قلمرو هر یک از مراکز مسئولیت

4- مشخص کردن هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل

5- تهیه گزارش عملکرد برای هر مرکز توسط مدیر مسئول آن

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 13 تیر 1394

اهداف حسابداری سنجش مسئولیت:

1- برنامه ریزی و تخصیص منابع : مدیریت باید بداند که قسمتهای مختلف یک شرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی چه وظایفی دارند تا بر اساس آن منابع لازم را به آنها تخصیص دهد.

2- تصحیح عملیات جاری(کنترل عملیات): سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ، مسئولیت کامل بیان نقاط ضعف و قوت را برعهده دارد و با انجام این مسئولیت میتواند نسبت به تصحیح نقاط ضعف اقدام و نقاط قوت را مورد تشویق قرار دهد.

3- تعیین قیمت : هرچند تعیین قیمت محصولات یا خدمات از طریق محاسبه قیمت تمام شده فکری اساسی است، اما نباید فراموش کرد که در بیشتر موسسات قیمت را بازار تعیین مینماید که آن نیز به نوبه خود بازتابی از بهای تمام شده می باشد. محاسبه قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده محصولات یا خدمات در هر شعبه مدیریت را قادر به مقایسه نحوه عملیات در هر شعبه مینماید.

4- ایجاد هماهنگی در تنظیم حسابها : گزارشگری نتایج عملیات به صورت مالی در فرمهای مخصوصا پایان دوره ای از اهداف اولیه حسابداری می باشد . تهیه صورتهای مالی تلفیقی مستلزم برقراری سیستم هماهنگ حسابها در کلیه دوایر و شعب می باشد.

5- ارزیابی عملکرد مدیران بخشها

امیر فرزانه فر


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.