سلام

یکی از دوستان در رابطه با تهیه صورت گردش وجوه نقد با استفاده از کاربرگ اطلاعاتی رو درخواست کرده بودند که با توجه به مثال ارائه شده از سوی خودشان پاسخ مربوطه تهیه شد، فکر میکنم این کاربرگ برای تهیه صورت جریان وجوه نقد دیگر شرکتها نیز مفد باشد البته امیدوارم دوستان با بررسی کاربرگ مزبور نقطه نظرات اصلاحی خود را در ادامه همین پست درج نمایند و در تهیه یک کاربرگ جامع به بنده یاری برسانند.

لطفا برای اینکه اعداد و ارقام ثبت شده در کاربرگ را بهتر متوجه شوید مثال این دوست عزیز و کاربرگ تهیه شده برای آن از لینکهای زیر بردارید.

صفحه اول مثال

صفحه دورم مثال

کاربرگ گردش وجوه نقد

امیدوارم این کاربرگ به شما در تهیه گاربرگ خودتان ذهنیت لازم را بدهد.

samir karamkhani