برای راحتی بیشتر لطفا ساعت کار پیش فرض نرم افزار از 7 به 8 تغییر کند