یسبنم اینشسب یسشب ناتیشسب تب حنیتسبری سب رتیشث

به نام خداوند جان و خرد