Collocation یا هم آیی روشی است که چند واژه با یکدیگر ترکیب می شوند تا جلوه ای طبیعی به گفتار و نگارش ببخشند.در زبان انگلیسی، هم آیی،در کل این زبان جاری است وطبق آرای متخصصان، هیچ جملۀ طبیعی ای به این زبان در حالت نگارشی و یا گفتاری نیست که کاملا از قواعد هم آیی عاری باشد.به عنوان مثال( ازOxford Collocations Dictionary): Strong wind و heavy rain دو ترکیب هسنند که اجزاءآن با یکدیگر هم آیی دارند.شخصی که از strong rain صحبت کند ممکن است بتواند نهایتا منظور خود را منتقل کند اما مخاطب باید تلاش زیادی برای این امر صرف کند. مسئله مهم تری که در این زمینه وجود دارد آن است که زبانی که از لحاظ هم آیی غنی باشد،دقیق تر هم هست.:

1-This is a good book and contains a lot of interesting details. 2-This is a fascinating book and contains a wealth of historical detail. هر دو جمله از نظر دستور زبان و واژگان "صحیح" هستند اما جملۀ دوم به وضوح، با سبک بهترش،توجه خواننده را به خود معطوف می نماید.

فرهنگ های لغات عادی در زمینۀ ایجاد متن با محدودیت هایی رو برو هستند.در حالی که استفاده ازفرهنگ های لغات Collocations،به عنوان مکمل این فرصت را ایجاد می کند که متن به مراحل near-native و native میل کند.معمولا دو دسته بندی عمومی برای هم آیی وجود دارد:هم آیی واژه ای(word collocation( و هم آیی طبقه ای)Category Collocation درمورد اول دو کلمه غیر قابل با یکدیگر هم آیی دارند: مثلا small fortune را نمی توان به little fortune تغییر داد اگرچه هر دو صفت بسیار نزدیک به هم به نظر برسند.در دستۀ دوم یک مجموعۀ لغات با یک واژه هم آیی دارند که فهرست واژگان در فرهنگ لغات Collocations نمایش داده می شوند.

مثال دیگری که عمومیت دارد و مدرسین انگلیسی نسبت به آن حساسیت دارند ترکیبِ Constant Jobs and steady wages(شغل و حقوق ِ ثابت) است که هر دو صفت Constant و steady به معنای ثابت هستند اما در جای خاص خود تنها از یک مورد آنها می توان استفاده کرد.

در فراگیریِ هم آیی باید به یادداشت که حوزۀ بسیار گسترده ای در منظر ما قرار دارد و نمی توان به راحتی به تعدادی (حتی از بهترین) کتاب ها بسنده کرد. از جمله کتاب هایی که پوشش مناسبی از هم آییِ واژگان آکادمیک ارائه می دهد، می توان به Focus on Vocabulary(Diane,Norbert Schmitt اشاره کرد. شواهد،به صورتی انکارناپذیر حاکی از آن است که تعامل انسان با زبان و ماهیت زبان هر دو تحت تاثیر عوامل ثابت و ظاهرا بی منطق قرار دارند.هم آیی از جمله حوزه هایی است که درنظر گرفتنِ بهنگام آن میانبری به سوی ساختار های قدرتمندتر زبان خواهد بود.با آرزوی توفیق

ستار شکری

آخرین ویرایش 05 مهر 1393