فرایند گزارشگری مالی به دلیل اهمیتی که صورتهای مالی و سایر گزارشات مالی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی اطلاعات مالی دارد یکی از فرایندهای بسیار مهم واحدهای تجاری بحساب می‌آید، ارزیابی کنترلهای داخلی فرایند گزارشگری مالی پایان دوره به عنوان یک مرحله مهم از ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری است که مدیریت باید همانند دیگر فرایندهای تجاری شرکت نسبت به شناسایی، مستند و نظام‌مند کردن آن احتمام ورزد، در این خصوص واحد مالی شرکت باید تخصص و دانش کافی در خصوص چگونگی انتخاب و به کارگیری رویه‌های حسابداری و توان سازمان دهی اطلاعات مالی را جهت تهیه گزارشات مالی داشته باشد.
موارد زیر از جمله مواردی است که برای نظام‌مند کردن فرایند گزارشگری مالی پیشنهاد می‌گردد:
1. روشهای مورد استفاده برای ثبت جمع معاملات در دفتر روزنامه
2. روشهای مورد استفاده برای ثبت و ضبط اطلاعات از دفاتر انبار و سایر قسمتها (زیر سیستمها)
3. روشهای مورد به عنوان رویه‌های حسابداری
4. روشهای تهیه صورتهای مالی سالانه و میان دوره‌‌های و افشاءات مربوط به آن

آخرین ویرایش 15 بهمن 1395

samir karamkhani