سلام

قانون جدید مالیات‌های مستقیم که روند اصلاح، تهیه و تنظیم آن از سال 1378 آغاز شده بود ودر سال 1380 تقریبا به شکل فعلی خود درآمده است چندی پیش توسط مجلس تصویب گردید و به امید خدا از سال 1394 به اجر درخواهد آمد.

برای من که خیلی شوخ و شنگم چند سوال مطرح شد امیدوارم روزی روزگاری یکی از آنها که از دستش می‌آید چنین کارهای بزرگی کند پاسخشان را بدهد.

  1. آیا اصلاحاتی که عمدتاً 15 سال پیش موثربه نظر می‌آمدند امروزه نیز کاربرد دارد.
  2. آیا انگشت شمار بودن جرح و تعدیلهایی که در این 15 سال در متن اصلاحی وارد شده است بازنگری کلی این اقانون 15 ساله را ایجاب نمی‌کند؟
  3. حال که این قانون اصلاح گردید ضرورت اصلاح دیگر قوانین ازجمله قانون گمرک و همسو نمودن کلیه قوانین بایکدیگر حس نمی‌شود؟
  4. این همه حرف و حدیث که در محافل حرفه‌ای حسابداری در رابطه با تناقضات میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری فعلی وجود دارد را پاسخی هست؟
  5. بهتر نیست به عوض استفاده از استانداردهای بین المللی استانداردهای متحول شده بین المللی را تهیه و تدوین کنیم؟
  6. پاراگراف زیر که عینا از سایت خبرگزاری مجلس درج شده است چه معنایی می‌دهد:
    نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تکمیل شد و ماده‌های باقی مانده نیز به کمیسیون ارجاع شد.البته رئیس کمیسیون اقتصادی تعدادی از مواد الحاقی را خارج از زمان گزارش داده بودند به همین دلیل قابل طرح در صحن علنی نبود. اکنون هم اگر برخی مفاد مواد الحاقی به مواد ارجاعی مربوط می‌شود می‌توان آنها را اصلاح کرد اما ماده الحاقی جدید را نمی‌توان پذیرفت.

انشاء الله این قانون هماننددیگر قوانین نمایندگان فهمیم و مردمی و محترم همیشه حاضر در خانه ملت به کمک مامورین وازرت فخیمه دارایی بیش از پیش چوبهای لای چرخ اقتصاد مملکت را درآورد و با سرعتی بیش از پیش سراشیب اقتصادی را پشت سر بنهیم.

samir karamkhani