انحراف از استانداردهای حسابداری

0
amjadam این مطلب رو نوشت. 26 آبان 1393

با سلام و عرض ادب . در مورد ضرورت انحراف از استانداردهای حسابداری بند 15 استاندارد حسابداری شماره 1،این انحراف چه زمانی اتفاق میافتد ؟ و چگونه در صورتهای مالی افشاء میشود ؟ با تشکر

آخرین ویرایش 26 آبان 1393

2 نظرات
1
100769 این مطلب رو نوشت. 02 آذر 1393

صورتهای مالی بعنوان خروجی سیستم حسابداریدر هر سازمانی فلسفه وجودی خود را با تامین نیازهای اطلاعاتی مخاطب شان جهت دستیابی به اهداف خویش توجیه مینماید و این مهم در گرو تامین و ارائه آن در قالب ویژگیهای کیفی می باشد که از جمله آن می توان به قابل مقایسه بودن(هم با دوره های مالی قبل خودش و هم سایر شرکتها رقیب در صنعت و غیره) در زیر مجموعه ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات اشاره داشت. قابل مقایسه بودن فراهم نمی شود مگر اینکه شرکت در خصوص رویدادها و فعالیتهای مالی خود دو اصل یکنواختی (بکارگیری رویه حسابداری مشابه در بین شرکتها جهت یک رویداد خاص) و اصل ثبات رویه (پایداری رویه های حسابدرای در یک شرکت در خصوص رویدادهای تکراریو مشابه طی ادوار مالی) رعایت نماید. که دو اصل مطروحه به ترتیب جزء ب و الف بند 15 استاندارد حسابداری شماره 1 را در بر می گیرند. انحراف از استاندارد ها یا حتی یک رویه خاص در حسابداری زمانی اتفاق می افتد که مدیریت به این نتیجه برسد که درسایه بکارگیری روشهای مجاز در یک استاندارد حسابداری خاص نتواند به دو ویژگی کیفی (مربوط بودن و قابل اتکا بودن)مرتبط با محتوای اطلاعات جامه عمل بپوشاند( لازمست در این خصوص محدودیت مربوط به موازنه بین خصوصیات کیفی نیز مد نظر قرار گیرد) و یا اینکه ماهیت رویداد در یک دوره نسبت به دوره قبل تغییر کرده باشد.

نحوه برخورد با آن در صورتهای مالی بدین شرح می باشد: با گذری بر تغییرات در حسابداری موضوع را کمی روشنتر خواهیم نمود، این تغییرات در کل به دسته به شرح زیر تقسیم می شوند: 1- تغییر در اصول و روشهای حسابدرای(انحراف از اصول و موازین طبق استانداردها) 2- تغییر در برآورد حسابداری(تغییر در برآورد عمر مفید یک دارایی) و 3- تغییر در شخصیت گزارشگری(تلفیق، ادغام و سایر ترکیبهای تجاری) در مورد اول لازم است جهت قابل مقایسه بودن اطلاعات، اعداد و ارقام از محل آن تجدید ارائه شود اما مورد 2 از آنجا که تأثیر تغییرات برای دوره جاری و آتی می باشد لازم نیست صورتهای مالی تجدید ارائه گردند فراموش نشود در صورتی که نتوان ین روش و برآورد قضاوت درستی انجام داد آن را بعنوان تغییر در برآورد تلقی خواهیم نمود.مورد سومی هم نیازمند بکارگیری اصول و استاندارد خاص در خصوص نوع تغییر شخصیت می باشد. و همچنین لازمست در خصوص هر سه تغییر درصورت با اهمیت بودن افشائیات لازم در خصوص آن ارائه شود تا اطلاعات قابل فهم شوند

آخرین ویرایش 09 آذر 1393

طه احمدزاده

0
amjadam این مطلب رو نوشت. 04 آذر 1393

تشکر و سپاس


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.