اخلاق حرفه ای

0
admin این مطلب رو نوشت. 27 فروردین 1393

با سلام اخلاق حرفه ای (حسابداری و حسابرسی) را در ایران چطور ارزیابی می کنید؟ نقاط ضعف آن چیست و منشأ و راهکار مربوطه را چه یشنهاد می نمایید؟

به نام خداوند جان و خرد

6 نظرات
0
admin این مطلب رو نوشت. 28 فروردین 1393

[font=b kamran] [size=9]سوال پرسیدیااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟ کلا درحرفه حسابداری اخلاق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نیازی به تعریف و اثبات و ... ندارد اخلاق یعنی صلاحیت و شایستگی حرفه‌ای یعنی درستکاری، واقع بینی، صداقت، شجاعت، بیطرفی و... که اصول دین حسابداری و حسابرسی را تشکیل می‌دهند و وجود آنها در هر حسابدار و حسابرس با شرافتی یافت میشود تنها مشکل اینجاست که شرافت به این معنی باید ذاتی باشد و نمیتوان شخصی را به اجبار و یا آموزش شریف کرد. [list] [] به نظر من در ایران این روزها اخلاق حرفه‌ای به خاطر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هیچ حرفه‌ای سیمای قشنگی ندارد و در یک جمله باید گفت اخلاق حرفه‌ای جایگاه خود را به عنوان یکی از ارزشهای حرفه ها و جامعه از دست داده است و متاسفانه درصورت ادامه وضعیت موجود با جایگزین شدن فرهنگهای ناپسند و ناروا با آنچه از نظر بزرگان حرفه ها ارزش و اخلاق حرفه‌ای قلمداد میگردد مواجه خواهیم شد. به نظر شما حفظ اخلاق حرفه‌ای در جامعه‌ای که قادر به حفظ فرهنگهای زیبای خود نیست و ضد فرهنگها روز به روز جامعه را الوده تر میکنند ممکن است؟ [] به نظر من نپرداختن به موضوع آموزش در رابطه به اخلاق حرفه ای در موسسات حسابداری و حسابرسی از مهمترین نقاط ضعف این حرفه است البته یادآوری میکنم که تعریف من از خلاق حرفه‌ای صلاحیت و شایستگی با همان معانی که در بالا ذکر شد است باید پذیرفت تا جامعه (به معنای عام) اصلاح نگردد وضعیت اخلاق حرفه‌ای درست نخواهد شد و ناگفته پیداست اصلاح جامعه نیز درگرو ایجاد تغییر در خودمان است چراکه تا خودمان اصلاح نشویم جامعه اصلاح نخواهد شد. آﯾﻨﺪة ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ رهروان اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد که ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ واﻻ و آﻣﻮزش ﺿﺮورت درﺳﺘﮑﺎري ﻓﺮدي، ﺣﺴﺎﺑﺪاران و حسابرسان ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮ ي ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪي ﺳﻮق دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه، ﺣﺮﻓـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و حسابرسی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در رﺷﺪ ﻋﺎدﻻﻧـﮥ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ و رﻓﺎه ﻣﻠﺖﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ. [/list] [color=Gray](امیدوارم برداشت غلط نکید منظورم ماهواره و اینترنت و ... نیست و لطفا به پدر و مادر ادیسون هم فحش ندهید منظورم زیباشدن تخطی، دزدی، تعدی و... است منظورم از بین رفتن قباحت خیلی از چیزهاست)[/color]

[color=Maroon] راه حل؟ چه راه حلی وقتی من خودم، وقتی تو خودت فقط فکر زرنگی (تخطی، تقلب، کم کاری، دور زدن و ... ) باشیم مشکل حل شدنی نیست اخلاق حرفه‌ای از اخلاق جمعی و گروهی تاثیر پذیری دارد و متاسفانه جامعه ما.... من خودم خیلی خوش اخلاق نیستم نه در تعاملات اجتماعی نه در کار و حرفه حسابداری و حسابرسی یا بهتر بگم حسابسازی و حساب آرایی متاسفانه ما در مقطعی از زمان و خطه‌ای از زمین متولد شده ایم که اخلاق از دایره علم خارج شده هرچند اوضاع همه جهان کمابیش شبیه هم است ولی اینجا اوضاع ما خیلی خراب تر از خیلی جاهای دیگر است ایراد کار هم از همان خشت اول است[/color] [color=Navy] متاسفانه در جامعه فعلی ما اخلاق و فلسفه از دایره علم خارج شده و روز به روز ردپای این مباحث در هرچیزی که اسمش علم است کمرنگتر میگردد، در حرفه ما که از همه بدتر چرا ؟؟ چون بحث بحث پول و ... است دوست عزیر راه کار دست انجمنها وتشکلها و .... حسابداری است که دم از اخلاق میزنند و منشور و کتاب و قانون و ... دارند ولی همه نگیم تقریبا همه فقط برای تفکیک کیسه و صندوق و حسابهای بانکی از هم ایجاد شده صدالبته در کنار همه اینها در حاشیه به فکر اخلاق و اعتلا و ارتقا و ... هم هستند که از مهمترین آنها سخت شدن شرایط عضویت در این انجمنها و مجامع است دوست عزیر یه نظر من راه کار دست سازمان حسابرسی است که از قبول استانداردهای بین المللی سرباز میزند و استاندارد خودمان را دارد که با توجه به وضعیت شکفته جامعه به صورت سه فوریتی اصلاح میکند. دوست عزیر یه نظر من راه کار دست بورس اوراق بهادار است که در شرایط بحرانی جهت حفظ سرمایه و گردش تدابیر ویژه میاندیشد. دوست عزیر به نظر من راه حل، کار را به دست کاردان سپردن است، البته من هرچه داخل کدال گشتم نمونه بیاورم موفق نشدم و فقط چندتا گزارش کوچولو موچولو از تمام گزارشات کدال شده به نظرم مزین به مهر رنگین حسابدار غیر مستقل بود و در مابقی گزارشات مهرها مهر حسابدار مستقل بود و ان چندتا گزارش هم فقط برای خاطر مبارک این و ان امضاء شده بود که ناگفته پیداست خاطره طرف پشتش به یک آغا یا بروبچ آغا یا دست کم نوه نتیجه آغایون گرم بود تازه گیرم گزارشگر مستقل بوده خواننده مستقل نیست یه 10%ی هست که دنبال آمارگرفتن از من و تو هستند که به زنم به تخته خیلی با اخلاق هستیم دوست عزیز یه نظر من راه کار دست هیئت مدیره و ... است چون حسابرسان محترم بدون ترس و با صداقت و قاطعیت تمام پای همه گزارشاتشان گفته بودند مسئولیت صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش فلان و بهمان با هیئت مدیره است. دوست عزیز اگر در حرفه، اخلاق حرفه‌ای به همان کیفیتی بود که سجادی نژاد و عرفانی و علی مدد به خاطر آن مستهلک شدند بود در اخبار خبری از بابکخان با 8500 میلیارد، امیرخان پسر منصور با 3000 میلیارد، معاون اون و این طرفیها با 750 میلیارد، معاون این و اون طرفیها با 500 میلیارد، کمیته امداد و بنیاد و غیره و ذالک با ... میلیارد نبود البته دست آخر روسیاهی میماند برای من چون فلانی تبرئه شد اونیکی ناپدید شد این یکی قبل از اینکه روزنامش دربیاد فلنگ را بست دوست عزیر یه نظر من راه کار دست بانک مرکزی است که نرخ تورم را در پایان هرسال از خر شیطان پیاده میکند و با هزار سلام و صلوات تک رقمی 6/66 اعلام میکند. دوست عزیز اخلاق در حرفه تحت تاثیر خودروهای سفارشی، هواپیمای شخصی و ... وارداتی است که چشم و گوش هر حسابدار و حسابرسی را میگیرد.[/color] دوست عزیر زمانه زمانه خوبی نیست ....

[/size][/font]

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 28 فروردین 1393

دوست عزيز آقاي ali khani با تمام احساس مطالبي را در مورد اخلاق در حرفه حسابداري وحسابرسي در شرايط كنوني بيان كردي اگر امكان دارد مقايسه اي هم در مورد اخلاق حرفه اي حسابداري وحسابرسي با ساير حرفه ها مثل پزشكي ، پيمانكاري و... به عمل بيار متشكرم

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 30 فروردین 1393

[font=b kamran][size=9] سلام

دوست عزیز نظر من در پست قبل در رابطه اخلاق حرفه‌ای در ایران کلی بود متاسفانه در جامعه امروز ایران خیلی از حرفه‌ای حا فاقد اخلاق حرفه‌ای یعنی شایستگی و صلاحیت و مسئولیت پذیری هستند. روی سخنم در پست قبلی با توجه به اینکه بحث تخصصی تالار حسابداری و حسابرسی است با خودم و شما بود و فکر نمیکنم پرداختن به رفتارهای غیر حرفه‌ای و نادرست دیگر مشاغل معضلات حرفه من و شما را اصلاح کند به نظر من راه اصلاح حرفه حسابداری و حسابرسی و سایر حرفه‌ها اصلاح جامعه به معنای عام آن است و تنها راه اصلاح جامعه این است که من خودم را اصلاح کنم.

[center]حافظ غزل 199[/center]

به امید روزی که هر شخصی اصلاح جامعه را در گروه اصلاح خود بداند و برای اصلاح جامعه از اصلاح خود شروع کند

[/font][/size]

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 30 فروردین 1393

[font=tahoma][size=6] سلام دوستان

نقل قولهای ذیل به بخشهایی از مطالعات انجام شده توسط همایون مشیرزاده با عنوان "اخلاقیات و حسابداران : دیدگاه‌های توصیفی از سنتی تا پست مدرن" است که پیشنهاد میگردد در این رابطه مطالعه گردد.

[quote]مقدمه: الاخلاق حسابداري Accounting Ethics یا اخلاقیات حرفه اي حسابداري بخشی از مجموعه اصول اخلاقی جامعه است و به عنوان مجموعه اي از اخلاق کاربردي این حرفه در طول زمان به وجود آمده است و به معناي بررسی و مطالعه ارزش هاي اخلاقی و قضاوت هاي فردي است که به فن حسابداري و حسابداران برمی گردد. اخلاقیات این حرفه طبیعتا اًز بدو بوجود آمدن حرفه ، مورد نظر بوده و بعدها توسط سازمان ها و نهادهاي حرفه اي و نهادها ، موسسات و سازمان هاي دولتی تکامل یافته و با گذشت زمان به عنوان بخشی از آموزش حسابداران و حسابرسان نهادینه شده است.[/quote] [quote] نتیجه گیری: حسابدار در فضائی سه بعدي قرار دارد : در یک بعد شخصیت وي و عوامل و ویژگی هاي شخصی ( اعم از دموگرافیک ، تربیتی ، رفتاري و ذهنی و........ ) وجود دارد. در بعد دیگر محیط و شرائط محیطی (از قبیل فرهنگ اجتماعی و سازمانی ، گروه هاي مرجع و شرائط زمانی و مکانی و غیره ) بر رفتار وي تاثیر می گذارد و در نهایت در بعد سوم ، خود موضوع ، حساسیت آن ، عواقب تصمیم در مورد آن ، زبان و گفتمان طرح موضوع و ........ بر عمل حسابدار تاثیر می گذارد . در واقع نحوه عمل حسابدار در نهایت برآیند تمامی این عوامل بوده و تحت تاثیر نیروي تک تک آنها شکل می گیرد[/quote] [/font][/size]

منبع

به نام خداوند جان و خرد

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 09 دی 1393

سلام

از ديدگاه گوثورپ و بلاك اخلاق حسابداري متضمن روشي است كه به وسيله آئين رفتار حرفه اي تشريح شده است و تعريف كامل آن دلالت بر اين دارد كه اخلاق حسابداري براي تجزيه و تحليل رويه ها و موارد اخلاقي به كار رفته و با توجه به موقعيت ممتاز حسابداران به عنوان زبان گفتگوي سياسي و عمومي مي باشد.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 09 دی 1393

آئين رفتار حرفه اي

اصطلاح آئين رفتار حرفه اي به اصول اخلاقي، وظايف و تعهداتي كه نشان مي دهد كه چگونه بايد رفتار كرد، اشاره مي كند و بيانگر توانايي شخص در تشخيص درست از نادرست و تعهد به رفتار بر اساس چيزي كه درست است، مي باشد.

امیر فرزانه فر


272 نفر از 990 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.