کارگروه آموزش و تحقیقات

0 رای ها
2 جواب ها
332 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

14 مه 2016


0 رای ها
0 جواب ها
88 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

10 مه 2016


0 رای ها
0 جواب ها
124 بازدید

Why And When Do Companies Publish Annual Reports

شروع موضوع از 16 ژانويه 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

16 ژانويه 2016


0 رای ها
8 جواب ها
561 بازدید

الگوی جدید صورت های مالی

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط Amir.siri

آخرین برمبنای 100557

15 اوت 2015


0 رای ها
0 جواب ها
82 بازدید

فرهنگ مشارکتی؛ رمز موفقیت کلر ویلیامز

شروع موضوع از 04 اوت 2015 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

04 اوت 2015


1 رای ها
5 جواب ها
171 بازدید

ضرورت تشکیل کارگروه آموزش و تحقیقات

شروع موضوع از 13 اُكتبر 2014 توسط 100631

آخرین برمبنای 100557

09 دسامبر 2014


0 رای ها
43 جواب ها
5/4K بازدید

انتخاب موضوع تحقیق

شروع موضوع از 02 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای مجید چراغی

31 اُكتبر 2014


1 رای ها
2 جواب ها
117 بازدید

Seven Ways to Prevent a Meeting Disaster

شروع موضوع از 18 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100631

30 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
41 بازدید

Principles for Oversight of Independent Auditors

شروع موضوع از 26 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 اُكتبر 2014


0 رای ها
37 جواب ها
451 بازدید

بحث حول تحقیق کارگروه (سودمندی گزارشات مالی)

شروع موضوع از 27 سپتامبر 2014 توسط va.b

آخرین برمبنای 100769

13 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
88 بازدید

فاصله انتظاراتی

شروع موضوع از 26 سپتامبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

03 اُكتبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
11K بازدید

ویژگی های فاکتور مورد تایید دارایی؟

شروع موضوع از 20 سپتامبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

21 سپتامبر 2014270 نفر از 806 عضو ما 1188 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.