کارگروه آموزش و تحقیقات

0 رای ها
9 جواب ها
650 بازدید

الگوی جدید صورت های مالی

شروع موضوع از 03 آبان 1393 توسط Amir.siri

آخرین برمبنای syst1663@gmail.com

06 شهریور 1397


0 رای ها
2 جواب ها
381 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

25 اردیبهشت 1395


0 رای ها
0 جواب ها
97 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

21 اردیبهشت 1395


0 رای ها
0 جواب ها
140 بازدید

Why And When Do Companies Publish Annual Reports

شروع موضوع از 26 دی 1394 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 دی 1394


0 رای ها
0 جواب ها
86 بازدید

فرهنگ مشارکتی؛ رمز موفقیت کلر ویلیامز

شروع موضوع از 13 مرداد 1394 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

13 مرداد 1394


1 رای ها
5 جواب ها
175 بازدید

ضرورت تشکیل کارگروه آموزش و تحقیقات

شروع موضوع از 21 مهر 1393 توسط 100631

آخرین برمبنای 100557

18 آذر 1393


0 رای ها
43 جواب ها
5/7K بازدید

انتخاب موضوع تحقیق

شروع موضوع از 11 شهریور 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای مجید چراغی

09 آبان 1393


1 رای ها
2 جواب ها
117 بازدید

Seven Ways to Prevent a Meeting Disaster

شروع موضوع از 26 مهر 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای 100631

08 آبان 1393


0 رای ها
0 جواب ها
42 بازدید

Principles for Oversight of Independent Auditors

شروع موضوع از 04 آبان 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

04 آبان 1393


0 رای ها
37 جواب ها
452 بازدید

آخرین برمبنای 100769

21 مهر 1393


0 رای ها
1 جواب
89 بازدید

فاصله انتظاراتی

شروع موضوع از 04 مهر 1393 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

11 مهر 1393


0 رای ها
3 جواب ها
11K بازدید

ویژگی های فاکتور مورد تایید دارایی؟

شروع موضوع از 29 شهریور 1393 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

30 شهریور 1393