کارگروه آموزش و تحقیقات

0 رای ها
9 جواب ها
926 بازدید

الگوی جدید صورت های مالی

شروع موضوع از 03 آبان 1393 توسط Amir.siri

آخرین برمبنای syst1663@gmail.com

06 شهریور 1397


0 رای ها
2 جواب ها
515 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

25 اردیبهشت 1395


0 رای ها
0 جواب ها
176 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

21 اردیبهشت 1395


0 رای ها
0 جواب ها
274 بازدید

Why And When Do Companies Publish Annual Reports

شروع موضوع از 26 دی 1394 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 دی 1394


0 رای ها
0 جواب ها
133 بازدید

فرهنگ مشارکتی؛ رمز موفقیت کلر ویلیامز

شروع موضوع از 13 مرداد 1394 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

13 مرداد 1394


1 رای ها
5 جواب ها
236 بازدید

ضرورت تشکیل کارگروه آموزش و تحقیقات

شروع موضوع از 21 مهر 1393 توسط 100631

آخرین برمبنای 100557

18 آذر 1393


0 رای ها
43 جواب ها
6/2K بازدید

انتخاب موضوع تحقیق

شروع موضوع از 11 شهریور 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای مجید چراغی

09 آبان 1393


1 رای ها
2 جواب ها
190 بازدید

Seven Ways to Prevent a Meeting Disaster

شروع موضوع از 26 مهر 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای 100631

08 آبان 1393


0 رای ها
0 جواب ها
82 بازدید

Principles for Oversight of Independent Auditors

شروع موضوع از 04 آبان 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

04 آبان 1393


0 رای ها
37 جواب ها
533 بازدید

آخرین برمبنای 100769

21 مهر 1393


0 رای ها
1 جواب
165 بازدید

فاصله انتظاراتی

شروع موضوع از 04 مهر 1393 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

11 مهر 1393


0 رای ها
3 جواب ها
12K بازدید

ویژگی های فاکتور مورد تایید دارایی؟

شروع موضوع از 29 شهریور 1393 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

30 شهریور 1393272 نفر از 1027 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.