راهنما

ارسال مبحث و پیام جدید

هنگامیکه می خواهید پیامی را ارسال کنید، ممکن است بخواهید نوشته خود را بصورت ضخیم، کج ، زیرخط دار و... مفهوم تر کنید.

افزودن چنین قالب هایی به نوشته از دو طریق انجام می گیرد:

  • کلیک بر روی دکمه ها، مشابه آنچه در اکثر برنامه های واژه پرداز دیده می شود.
  • تایپ کردن فرامین قالب گذاری BBCode

دکمه های قالب گذاری در ویراشگرهای معمولی و پیشرفته (آنچه می بینید همان است که نمایش داده می شود) موجود است. تفاوت این دو ویرایشگر در آن است که در ویرایشگر معمولی، در هنگام ویرایش BBCode نمایش داده میشود و تنها در موقع (پیش)نمایش ارسال قالب ها نشان داده میشوند. ویراشگر پیشرفته در هنگام ویرایش نیز پیام شما را در قالب نهایی آن نمایش می دهد. (BBCode را نشان نمیدهد).

گروه مدیریت تعیین می کنند که کدام ویرایشگر فعال باشد.

برای استفاده از امکانات قالب گذاری، کافیست برروی دکمه مربوطه (به عنوان مثال ضخیم نویسی B( کلیکی کنید.سپس هر چه تاثپ کنید در آن قالب نمایش داده می شود. همچنین می توانید نوشته تایپ شده ای را که می خواهید قالبش را تغییر دهید، علامت گذاری کنید سپس دکمه قالب گذاری مورد نیاز را کلیک کنید.

BBCode، گروهی از کدهای شبیه HTML هستند که می توانید آنها را در پیامهای ارسالی خود در انجمن بکار برید.