راهنما

اعلان از طریق پنجره کوچک

هنگامی که وارد انجمن می شوید، ممکن است یک پنجره کوچک اطلاع رسانی، در وسط صفحه مرورگر شما باز شود.

این پنجره شما را از فعالیت های زیر آگاه می کند:

  • پیام خصوصی جدید
  • تقاضای دوستی جدید
  • تقاضای دوستی تایید شده
  • تقاضای دوستی رد شده

همچنین ممکن است اطلاعات دیگر و پیام های خطا را از همین طریق دریافت کنید.