راهنما

مشاهده ارسالهای جدید

اگر از طریق نام کاربری خود وارد انجمن نشده باشید، پیوند "مباحث فعال" در سربرگ انجمن فهرست کلیه مباحثی که بعد از آخرین دیدار شما ایجاد شده یا به روز شده است را نمایش می دهد و در برگه دوم فهرست مباحث بدون پاسخ نمایش داده می شود.

اگر وارد انجمن شده باشید، پیوند "مباحث فعال" به "مباحث من" تغییر می کند. در صفحه "مباحث من" 5 برگه زیر موجود است:

  • بحث های فعال - کلیه مباحثی که از بعد از آخرین دیدار شما ایجاد شده یا تغییر یافته فهرست شده است.
  • مباحث پاسخ داده نشده - کلیه مباحثی که بی پاسخ مانده اند را نمایش می دهد.
  • مباحث خوانده نشده - کلیه مباحثی که پیام خوانده نشده ای داشته باشند را نمایش می دهد.
  • بحث هایی که در آن شرکت داشته اید - مباحثی را که شما ارسالی در آن داشته باشید را نمایش می دهد.
  • مباحث مورد علاقه - کلیه مباحثی را که شما به عنوان مباحث مورد علاقه انتخاب کرده اید را نمایش می دهد.