راهنما

تنظیمات اطلاع رسانی از طریق ایمیل

در صفحه «اولویت‌های اعلان ایمیل» در داخل کنترل پنل کاربر، می‌توانید نوع اعلان‌های ایمیلی را که می‌خواهید دریافت کنید، تنظیم کنید.

خاموش کردن اعلان‌ها - این گزینه همه اعلان‌ها را خاموش می‌کند و هیچ ایمیلی دریافت نخواهید کرد.

اعلان برای همه پست‌ها در مورد همه موضوعات - زمانی که شخصی پیام جدیدی پست کرد، اعلان‌های ایمیل فوری دریافت خواهید کرد.

اعلان برای موضوعاتی که در آنها پست کرده‌اید یا تماشا کرده‌اید - زمانی که شخصی پیام جدیدی در موضوعی پست کرده باشد، موضوعی که تماشا می‌کنید، علامت‌گذاری شده است، اعلان‌های ایمیل فوری دریافت می‌کنید. مورد علاقه، یا یک انجمن.

اعلان برای موضوعات یا انجمن‌هایی که به صورت انتخابی تماشا کرده‌اید (فهرست زیر) - هنگامی که شخصی پیام جدیدی را در موضوع یا انجمنی که برای تماشای انتخاب کرده‌اید پست کرده باشد، اعلان‌های ایمیل فوری دریافت خواهید کرد (نگاه کنید به فهرست زیر).

یک بار خلاصه/خلاصه فعالیت را در روز دریافت می‌کنید؟ - اگر این عملکرد فعال باشد، می‌توانید این گزینه را روشن کنید تا ایمیلی با تمام فعالیت‌های جدید درباره موضوعات و پیام‌های روز جاری به عنوان خلاصه روزانه دریافت کنید. (خلاصه) در یک ایمیل

هنگامی که پیام خصوصی جدیدی دریافت می کنید، اعلان ایمیلی دریافت می کنید؟ - همچنین می‌توانید هنگام دریافت پیام خصوصی، اعلان‌های ایمیل را روشن/خاموش کنید.