راهنما

ویرایش و حذف ارسالها

اگر در حال حاضر عضو اید و وارد سیستم شده اید، ممکن است بتوانید پیام های خود را ویرایش و حذف کنید (اگر مدیر این گزینه را خاموش نکرده باشد).

برای ویرایش یا حذف پست‌های خود، روی دکمه "ویرایش" توسط پست خاص کلیک کنید. اگر پست شما اولین پست در رشته بود، حذف آن ممکن است کل موضوع را حذف کند.

وقتی تغییرات خود را انجام دادید، یادداشتی در پایین پست ظاهر می‌شود تا به سایر کاربران اطلاع دهد که پست خود را ویرایش کرده‌اید.

لطفاً دلیل ویرایش این پیام را نیز در قسمت "دلیل ویرایش" وارد کنید.

آیا دیگران می‌توانند پست‌های من را ویرایش کنند؟

مدیران و ناظران نیز می‌توانند پیام‌های شما را ویرایش کنند. اگر این کار را انجام دهند، یادداشتی در پایین ظاهر می‌شود که به سایر کاربران می‌گوید پست اصلاح شده است.

برای ویرایش یا حذف ارسال، برروی دکمه "ویرایش" ارسال مورد نظر کلیک نمایید. اگر ارسال شما اولین ارسال در بحث باشد حذف آن کل بحث را ممکن است حذف نماید..

هنگامی که پیام خود را تغییر دهید، یک نوشته در زیر ارسال شما می آید که به کاربران دیگر نشان می دهد که ارسال شما تغییر یافته است.

این امکان نیز وجود دارد که دلیل ویرایش خود را قید کنید.

آیا کس دیگری می تواند پیام من را تغییر دهد؟

مدیران و ناظران نیز می توانند پیام ارسالی شما را تغییر دهند. اگر چنین کنند یک نوشته در پایین ارسال نشان می دهد که چه کسی پیام شما را ویرایش کرده است.