راهنما

اطلاعیه

اطلاعیه ها، پیام هایی هستند که توسط مدیران و ناظران ارسال می شوند. آنها وسیله یک طرفه ای برای ارتباط با کاربران هستند که قادر به پاسخگویی آن نیستید. در صورتیکه تمایل به صحبت در مورد اطلاعیه دارید می توانید مبحث جدیدی را برای آن در انجمن باز کنید.

اطلاعیه در بالای صفحات اصلی انجمن نمایش داده می شود، بالاتر از مباحث عادی و مهم.